Pravila o privatnosti

Korištenje internet stranice Deltron d.o.o. moguće je bez navođenja osobnih podataka, međutim, u nekim situacijama kada ispitanik želi koristiti posebne usluge našeg društva putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka je neophodna. Kada je obrada osobnih podataka neophodna te kada nema zakonskog osnova za obradu, od ispitanika tražimo pristanak za obradu istih. Zaštita podataka visoko je na listi  prioriteta Deltron d.o.o.

Obrada osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona ispitanika  uvijek su u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primjenjuje na naše društvo– Deltron d.o.o.. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naše društvo želi informirati javnost o prirodi, obujmu i svrsi za koju prikupljamo, koristimo i obrađujemo osobne podatke te informirati ispitanike o pravima koja mogu ostvarivati.

Kao voditelj obrade, Deltron d.o.o. je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, s obzirom da prijenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatke apsolutna zaštita se ne može garantirati.

Temeljna načela informacijske sigurnosti su sljedeća:

 • povjerljivost –dostupnost informacija samo ovlaštenim osobama ili sustavima;
 • cjelovitost –točnost i potpunost informacija;
 • raspoloživost – pristup informacijama samo ovlaštenim osobama kada je isto potrebno radi osiguranja nesmetanog i neprekidnog odvijanja poslovnih procesa;
 • sustav upravljanja informacijskom sigurnošću – dio cjelokupnog procesa upravljanja koji se bavi planiranjem, implementacijom, održavanjem, održavanjem, pregledom i poboljšanjem informacijske sigurnosti temeljeno na uspostavi upravljanja rizicima;
 • pravovremenost – u slučaju eventualnog sigurnosnog događaja, incidenta ili slabosti informacijskog sustava pravovremeno reagiranje radi otklanjanja istog događaja, incidenta ili slabosti

 

 1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka. temelji se na izrazima koju koristi europski zakonodavac u Općoj uredbi o zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želimo najprije objasniti izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, ćemo koristiti sljedeće izraze:

1)    Osobni podaci

Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”), a to je ona fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

2) Ispitanik

Ispitanik je određena ili odrediva fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane voditelja obrade koji je odgovoran za obradu podataka.

3) Obrada podataka

Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se provode na osobnom podatku ili osobnim podacima, bez obzira da li je riječ o automatskim sredstvima obrade kao što su: prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, vraćanje podataka, savjetovanje, korištenje, otkrivanje podataka putem prijenosa, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništenje podataka ili ne.

4) Ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade podataka je obilježavanje pohranjenih osobnih podataka sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

5) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno zbog analize ili predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinak na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne izbore, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretnju fizičke osobe.

6) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

7) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu podataka

Voditelj obrade ili voditelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Europske unije ili države članice. Voditelj obrade ili posebni kriterij za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Europske unije ili države članice.

8) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

9) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Europske unije  ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka i u skladu s svrhom obrade.

10) Treća strana

Treće strana je fizička ili pravna osoba, tijela javne vlasti, agencija ili drugo tijelo ili osoba koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ili osoba koja je, uz izravno ovlaštenje voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ovlaštena obrađivati osobne podatke

11) Pristanak

Pristanak ispitanika je svaki slobodno dati pristanak, a koji je dan za posebnu svrhu, zasnovan na informiranosti i predstavlja nedvosmislenu volju ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

12) Informacijski sustav

Informacijski sustav je računalni, komunikacijski ili drugi elektronički sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose tako da budu dostupni i uporabljivi za korisnike informacijskog sustava, a koji sustav obuhvaća tehničku infrastrukturu, organizaciju, osobe i postupke kojima se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose. Informacijski sustav mora bilježiti svaku aktivnost radnika i/ili trećih osoba.

13) Informacijska imovina

Informacijsku imovinu predstavlja svaki resurs informacijskog sustava koji služi za prikupljanje, obradu, spremanje ili distribuciju podataka, kao što su na primjer, ali ne isključivo, materijalna imovina kao što su računala, komunikacijska oprema, infrastruktura, zatim podaci, programski paketi, programi, zaštite i slično.

14) Sigurnost informacijskog sustava

Sigurnost informacijskog sustava predstavlja skup tehničkih i organizacijskih mjera i postupka, čijom se primjenom postiže i održava zaštita informacijskog sustava.

15) Sigurnosni događaj i/ili incident

Sigurnosni događaj i/ili incident su događaji koji utječu na nesmetanog i neprekidnog odvijanja poslovnih procesa, i to bilo u odnosu na pojedinca ili ne cjelokupni sustav.

 1. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade je, u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije i drugim odredbama koje su vezi sa zaštitom podataka:

Deltron d.o.o., Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska, Telefon: 021 453 400, Email: deltron@deltron.hr

Website: www.deltron.hr

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, Deltron d.o.o. kao voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s ovim Uredbom i propisima koji se primjenjuju na predmetno područje.

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Istim mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Društvo kada je voditelj obrade poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi se ispitaniku u trenutku prikupljanja osobnih podataka pružile informacije o:

 1. identitetu i kontaktnim podacima voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade;
 2. kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, ako će Društvo biti dužno istoga imenovati;
 3. svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka;
 4. legitimnim interesima voditelja obrade ili treće strane
 5. primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka ako postoje;
 6. ako je primjenjivo, činjenicu da Društvo ima namjeru osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji;
 7. razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili ako isto nije moguće, o kriterijima kojima bi se moglo utvrditi to razdoblje,
 8. postojanju prava da se od Društva zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;
 9. ako se obrada temelji na privoli, postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
 10. pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
 11. informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;
 12. postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila.

Kada je Društvo voditelj obrade, ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na ispitanika, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacija:

 1. svrsi obrade;
 2. kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
 3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 4. ako je moguće, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, u suprotnom o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
 5. postojanju prava da se od Društva zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
 6. pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 7. ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovom izvoru;

  3. Kolačići (Cookies)

Internetska stranica Deltron d.o.o. koristi kolačiće.

 Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu preko internetskog preglednika.Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Kolačići sadrže takozvani ID kolačića, odnosno jedinstveni identifikator kolačića koji se sastoji od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne internet preglednike ispitanika od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Deltron d.o.o. pruža korisnicima ove internetske stranice pogodnije usluge, a što ne bi bilo moguće bez korištenja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati imajući u vidu potrebe korisnika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati korisnike naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšavanje korisnicima da koriste našu internetsku stranicu. Korisnik naše internetske stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa internetskoj stranici jer su oni preuzeti od strane internetske stranice i kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić virtualnih kolica za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualna kolica za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik isključi postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće moći upotrebljavati sve funkcije naše internetske stranice u potpunosti.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica Deltron d.o.o. prikuplja niz općih podataka i podataka kada ispitanici ili automatski sustav pristupa internetskoj stranici. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u log datotekama servera. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti:(1) o vrsti internetskog preglednika i korištenim verzijama, (2) o operativnom sustavu koji koristi pristupni sustav, (3) o internetskoj stranici s kojeg pristupni sustav pristupa do naše internetske stranice (tzv. upućivači), (4) o pod-internetskim stranicama (5) o datumu i vremenu pristupa internetskoj stranici, (6) o adresi internetskog protokola (IP adresa), (7) o pružatelju internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, Deltron d.o.o. ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi: (1) pravilno isporučili sadržaj naše internetske stranice, (2) optimizirali sadržaj i oglas naših internetska stranica, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih sustava i tehnologije internetske stranice,  (4) pružili tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada.

 Stoga Deltron d.o.o. anonimno analizira i statistički prikuplja podatke s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.

 Osobni podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na ispitanika, a moraju biti prikupljeni u posebne izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Također, osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju, moraju biti točni i ažurni, te se mora poduzeti svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

 1. Pretplata na naše biltene (newsletters)

Na internetskoj stranici Deltron d.o.o. korisnicima se pruža mogućnost pretplate na bilten (newsletter) naše kompanije. Forma koja se koristi za prijavljivanje na bilten određuje koji su osobni podaci preneseni, kao i kada je bilten naručen od voditelja obrade.

Deltron d.o.o. redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama kompanije. Naš bilten može primiti samo ispitanik ako: (1) ima valjanu adresu e-pošte i (2) se prijavio za dostavu biltena. Potvrda e-poštom poslati će se na adresu prvi put prijavljenu od strane ispitanika za dostavu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog pristanka. Ova e-mail potvrda koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao ispitanik ovlašten za primanje biltena.

Pri prijavi za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ispitanik u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog ispitanika kasnije, te stoga služi kao sredstvo pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za bilten koristit će se samo za slanje našeg biltena (newsletter). Osim toga, pretplatnici na bilten mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za pružanje usluge biltena ili prijave, jer to može biti slučaj pri izmjeni ponude za bilten, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci prikupljenih putem bilten usluge neće se prenijeti trećim stranama. Ispitanik u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš bilten. Pristanak za pohranu osobnih podataka, koje je ispitanik dao za dostavu biltena, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom biltenu nalazi se odgovarajuća veza (link). Također se može otkazati pretplatu na bilten u bilo kojem trenutku izravno na internetskoj stranici voditelja obrade, ili obavještenjem voditelja obrade na drugačiji način.

 1. Biltten – Praćenje

Bilten iz Deltron d.o.o. sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućio snimanje i analizu log datoteka. Time se omogućuje statistička analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Deltron d.o.o. može vidjeti da li je i kada je ispitanik otvorio e-poštu i koji linkovi u poruci e-pošte su otvoreni od strane ispitanika.

Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu se pohranjuju i analiziraju od strane voditelja obrade kako bi optimizirali dostavu biltena kao i kako bismo prilagodili sadržaj budućih biltena još više interesima subjekata podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanici u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati zasebnu izjavu o suglasnosti koja je dana u postupku dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati ove osobne podatke, a Deltron d.o.o. automatski će smatrati da odustanak od prijema biltena predstavlja opoziv.

 1. Mogućnost kontakta putem internetske stranice

Internetska stranica Deltron d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt sa našim društvom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira s voditeljem obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je unio ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno prenesu ispitanici voditelju obrade čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti preneseni trećim osobama.

 1. Prijava na komentare na blogu internetske stranice

Treće osobe mogu se prijaviti na komentare na blogu Deltron d.o.o., a postoji i mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blog-u.

Ako se ispitanik odluči za prijavu na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi provjerio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe pohranjivanja u vremenu predviđenom od strane europskog zakonodavca ili u vremenu predviđenom zakonima ili propisima drugog zakonodavstva koje se primjenjuje na voditelja obrade.

Ako se svrha pohranjivanja ne može ostvariti ili ako istekne rok pohranjivanja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava ispitanika
 2. a) Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno europskim zakonodavstvom da zahtjeva od voditelja obrade potvrdu da li se njegovi obrađuju osobni podaci ili ne. Ako ispitanik želi to svoje pravo iskoristiti on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 1. b) Pravo pristupa

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da dobije besplatno od voditelja obrade informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku kao i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi jamče ispitanicima pristup sljedećim informacijama: o svrsi obrade; o kategorijama osobnih podataka koje su obuhvaćene; o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; ukoliko je moguće, o predviđenom vremenu pohrane osobnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriteriju koji se koristi radi utvrđivanja vremena pohrane; o postojanju prava traženja ispravke ili brisanje osobnih podataka od strane voditelja obrade ili ograničenju obrade osobnih podataka koji se tiču ispitanika ili pravu na prigovor protiv takve obrade; o postojanju prava na žalbu nadzornim tijelom; kada osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka; o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome da li su njegovi osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koji se odnose na prijenos.

Kako bi ispitanik iskoristio svoje pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 1. c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno  od europskog zakonodavca dobiti od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 1. d) Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da zahtjeva od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako jedan od sljedećih osnova vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

-Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.

Ispitanik povuče pristanak na kojem se ta obrada temelji a u skladu sa točkom (a) člankom 6. stavkom 1. ili točkom (a) člankom 9. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.

Ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji važniji legitimni razlog za obradu ili je ispitanik prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

-Osobni podaci su nezakonito obrađivani.

-Osobni podaci moraju biti obrisani radi poštivanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Europske unije ili pravom države članice a koja se primjenjuju na voditelja obrade.

-Osobni podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane Deltron d.o.o., osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik kompanije Deltron d.o.o. će potvrditi da će se po zahtjevu za brisanjem odmah postupiti.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke a dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zahtijevao od tih voditelja obrade da brišu sve linkove, kopije i replikacije tih osobnih podataka, pod uvjetom da obrada nije potrebna. Zaposlenici Deltron d.o.o. će u pojedinačnim slučajevima poduzeti potrebne mjere.

 1. e) Pravo na ograničenja obrade

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od strane europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen:

-Točnost osobnih podataka osporena je od strane ispitanika u vremenskom periodu koji omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.

-Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto toga ograničenja njihove upotrebe.

-Voditelju obrade nisu više potrebni osobni podaci radi obrade, ali su potrebni ispitaniku radi postavljanja pravnog zahtjeva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.

-Ispitanik je prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u tijeku provjere jesu li legitimni interesi voditelja obrade nadjačali interese ispitanika.

-Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih od strane Deltron d.o.o., on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik Deltron d.o.o. će poduzeti ograničenje obrade.

 1. f) Pravo na prijenos podataka

Svaki ispitanika ima pravo zajamčeno od strane europskog zakonodavca da primi svoje osobne podatke koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom obliku. Ispitanik ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz Opće uredbe o zaštiti podataka i to temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili točke (a) članka 9. stavka 2. ili na temeljem ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima i nije neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili radi obavljanja službene ovlasti povjerene voditelju obrade.

Štoviše,  u ostvarivanju prava na prijenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, gdje je to tehnički izvedivo i kada se time nepovoljno ne utječe na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prijenos podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Deltron d.o.o..

 1. g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

Deltron d.o.o. u slučaju prigovora više neće obrađivati osobne podatke, osim ako može dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako Deltron d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kom trenutku na obradu osobnih podataka za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori Deltron d.o.o. zbog obrade u svrhu izravnog marketinga, Deltron d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu osobnu situaciju, prigovoriti obradi svojih osobnih podataka od strane Deltron d.o.o. u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće u javnom interesu.

Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku Deltron d.o.o.. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i bez obzira na Direktivu Europske unije 2002/58 /EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije

 1. h) Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne posljedice na njega ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) nije odobrena od strane Europske unije ili zakona države članice koji se primjenjuje na voditelja obrade i koja također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj suglasnosti ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) temeljena na eksplicitnom pristanku ispitanika, Deltron d.o.o. će provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, a najmanje će garantirati pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Deltron d.o.o..

 1. i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da povuče pristanak za obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Deltron d.o.o..

 1. Zaštita podataka za prijave i postupke prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja prijave u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To će biti slučaj, osobito, ako podnositelj prijave dostavlja odgovarajuće prijavne dokumente putem elektronske pošte ili putem internetskih obrasca na internetskoj stranici voditelja obrade. Ukoliko voditelj obrade zaključuje ugovor o radu s podnositeljem prijave, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj obrade nije zaključio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade ne protive brisanju. Drugi legitimni interes u ovom kontekstu je npr. teret dokaza u postupku prema Zakonu o općem jednakom tretmanu (AGG)

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Facebooka

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža, a društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, online zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i i da se umrežavaju putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojim je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook-u, Facebook detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskoj stranici – koje specifične podstanice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik komentira , tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god je osoba prijavljena istovremeno na Facebooku tijekom poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti s naloga na Facebooku prije nego što uputi poziv našoj internetskoj stranici.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost ispitanika. Dodatno, dostupne su različite opcije postavki kako bi se onemogućio prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti ispitanik kako bi onemogućio prijenos podataka na Facebook.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga web analize. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o internetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja

Tvrtka koja pruža Google Analytics kompnentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze ispitanika prilikom pristupa našim internetskim stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju nam druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika.. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Google-u, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup došao i učestalost posjeta naših internetska stranica od strane ispitanika. Svaki posjet našim internetskim stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti te osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google Analytics da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, a koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatak internetskog preglednika na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internetskog preglednika govori Google Analytics-u putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke internetskog preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internetskog preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati u nadležnost, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka internetskog preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju programa Google AdWords

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretrage i Google-ovu oglašivačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Google-ovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi pretragu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internetskim stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Tvrtka koja pruža Google AdWords uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše internetske stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internetske stranice trećih strana i rezultatima pretrage u Google pretraživaču kao i radi oglašavanja treće strane na našoj internetskoj stranici.

Ako ispitanik pristupi našoj internetskoj stranici putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije ispitanika šalje se kolačić konverzije putem Google-a. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju ispitanika. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li na našoj internetskoj stranici pozvane određene podstranice, npr. Virtualna kolica za kupnju sa online trgovine. Kroz kolačić za konverziju Google i voditelj obrade mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj internetskoj stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za konverziju kako bi stvorio statistiku posjete našoj internetskoj stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Google-a na temelju kojih bi mogli identificirati ispitanike.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj internetskoj stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za konverziju na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Google-a. U tu svrhu, ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google mogu se pronaći na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Instagram-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti opisana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Tvrtka koja pruža Instagram uslugu je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente od Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako je istodobno korisnik prijavljen na Instagram, Instagram detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezuju se s odgovarajućim Instagram računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Instagram gumba koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Instagram podudara ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li korisnik kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagram-u nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti odjavom s računa Instagram prije nego što pozive našu internetsku stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Instagram mogu se pronaći na vezi https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje YouTube-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji omogućuje video izdavačima da besplatno postavljaju video isječke i druge korisnike, a koji također omogućuje besplatan pregled, ocjenjivanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, prikolicama i video zapisima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Tvrtka koja pruža YouTube uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na koju je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski potaknut da putem odgovarajuće YouTube komponente preuzme prikaz YouTube komponente. Daljnje informacije o YouTube-u mogu se dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu saznanja o tome koja je specifične podstranice naše internetske stranice posjetila osoba.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTube-u, YouTube prepoznaje svakim pozivom podstranice koja sadrži videozapis na YouTube-u, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te podatke prikupljaju YouTube i Google te se dodjeljuju odgovarajućim YouTube računima ispitanika.

YouTube i Google dobit će informacije putem komponente YouTube da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu ako je ispitanik u trenutku poziva na našu internetsku stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira da li osoba klikne na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos ovih podataka YouTube-u i Google-u nije poželjan za ispitanika, prijenos se može spriječiti ako se ispitanik odjavi s vlastitog YouTube računa prije upućivanja poziva našoj internetskoj stranici.

YouTube odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

 1. Pravni temelj za obradu

Članak 6. stavak 1. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora kojem je osoba na koju se podaci odnose strane, kao što je slučaj, na primjer, kada je obrada potrebna za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka b) GDPR. Isto se odnosi na one postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih radnji, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi koja zahtjeva obradu osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka c) GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 stavak 1. točka d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 stavak 1. točka f) GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je slijedila naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR). “

 1. Zakonski interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na čl. 6 st. 1 točka f) GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 1. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohraniti

Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski propisana razdoblja zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

 1. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjeti potrebni za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika davanje osobnih podataka; moguće posljedice ne pružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor kojim nam ispitanik daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, ispitanik dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Ne ustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s ispitanikom ne može biti zaključen. Prije nego što osobne podatke dostavi ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik ispitaniku pojašnjava je li pružanje osobnih podataka zakonom ili ugovorom potrebno ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice neprijavljivanja osobnih podataka podaci.

 1. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the German Association for Data Protection that was developed in cooperation with Privacy Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.

Povratak
Messenger